கருத்துக் கணிப்பு : அய்யாக்கண்ணுவின் ரஜினி தரிசனம் – என்ன பலன்?
– வாக்களியுங்கள்!

  1. அய்யாக்கண்ணுவின் சுயவிளம்பரம்
  2. ரஜினிக்கு விளம்பரம்
  3. விவசாயிகளுக்கு அவமானம்
  4. விவசாயிகளுக்கு பயன்படும்