Wednesday, September 28, 2022
முகப்பு அமெரிக்க கனவு : வீடியோ
Array

அமெரிக்க கனவு : வீடியோ

-

ஜார்ஜ் கார்லின் – 5 கிராமி விருதுகள் பெற்ற அமெரிக்காவின் நகைச்சுவையாளர், நடிகர், எழுத்தாளர் மற்றும் அரசியல் விமரிசகர் . ‘அமெரிக்க கனவு’ என்ற தலைப்பில் அவர் ஆற்றிய உரையின் சிறு பகுதியே இந்த காணொளி. அமெரிக்கா பற்றி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் மாயையை அமெரிகர்களுக்கு புரியும் மொழியில் அம்பலப்படுத்துகிறார்.

வினவுடன் இணையுங்கள்

தொடர்புடைய பதிவுகள்

 1. அமெரிக்க கனவு : வீடியோ…

  அமெரிக்கா பற்றி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் மாயையை அமெரிகர்களுக்கு புரியும் மொழியில் அம்பலப்படுத்துகிறார் 5 கிராமி விருதுகள் பெற்ற அமெரிக்காவின் நகைச்சுவையாளர் ஜார்ஜ் கார்லின்…

 2. […] This post was mentioned on Twitter by வினவு and ஏழர, சங்கமம். சங்கமம் said: அமெரிக்க கனவு : வீடியோ: ஜார்ஜ் கார்லின் – 5 கிராமி விருதுகள் பெற்ற அமெரிக்காவின் நகைச்சுவையாளர், நடிகர், எழுத்தாள… http://bit.ly/dxbNe2 […]

 3. அமெரிக்கவை நம்பி பிசினஸ் செய்தவனும், ஜெயாவை நம்பி அரசியல் செய்தவனும் , சங்கர் ஐ நம்பி படம் எடுத்தவனும் வாழ்ந்ததா சரித்திரமே கிடையாது .

  • அப்புடி போடு அருவாளை குவாட்டர் கோவிந்து புல் பூஸ்ட் ல நிதானமாக சொன்ன வார்த்தை.

 4. இந்தியாவும், ஒரு கீழ்படிந்த வேலையாட்களின் படையாக உள்ளது. பேச்சு, கேட்பவை, தின்பவை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தப்படுன்றன. அவர்கள் கருத்தினை நாம் ஏற்க நிற்பந்திக்கப்படுகின்றோம். ஆனால் இதனை நாம் அறியாவண்ணம் – அவர்கள் கருத்தினைதான் கிளிப்பிள்ளைகளைப் போல நாம் சொல்லி வருகின்றோம் என்பதை நாம் அறியாமலே அவர்களின் கருத்தினை நாம் நமது கருத்தாக சுவாசிக்கின்றோம். முதலாளித்துவத்தின் கோர முகம் இதுதான்.

 5. 1. I don’t have pet peeves — I have major psychotic fucking hatreds!
  2. Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
  3. Swimming is not a sport. Swimming is a way to keep from drowning. That’s just common sense!
  4. A house is just a place to keep your stuff while you go out and get more stuff.
  5. Have you ever noticed that their stuff is shit and your shit is stuff?
  6. I wanna live. I don’t wanna die. That’s the whole meaning of life: Not dying! I figured that shit out by myself in the third grade.
  7. I used to be Irish Catholic. Now I’m an American — you know, you grow.
  8. You can’t fight City Hall, but you can goddamn sure blow it up.
  9. If the Cincinnati Reds were really the first major league baseball team, who did they play?
  10. Honesty may be the best policy, but it’s important to remember that apparently, by elimination, dishonesty is the second-best policy.
  11. If it’s true that our species is alone in the universe, then I’d have to say that the universe aimed rather low and settled for very little.
  12. No one knows what’s next, but everybody does it.
  13. There are 400,000 words in the English language, and there are seven you can’t say on television. What a ratio that is! 399,993 to 7. They must really be baaaad. They must be OUTRAGEOUS to be separated from a group that large. “All of you words over here, you seven….baaaad words.” That’s what they told us, right? …You know the seven, don’t ya? That you can’t say on TV? Shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker and tits.
  14. The very existence of flamethrowers proves that sometime, somewhere, someone said to themselves, “You know, I want to set those people over there on fire, but I’m just not close enough to get the job done.”
  15. The reason I talk to myself is because I’m the only one whose answers I accept.
  16. Just when I discovered the meaning of life, they changed it.
  17. Religion has convinced people that there’s an invisible man…living in the sky, who watches everything you do every minute of every day. And the invisible man has a list of ten specific things he doesn’t want you to do. And if you do any of these things, he will send you to a special place, of burning and fire and smoke and torture and anguish for you to live forever, and suffer and burn and scream until the end of time. But he loves you. He loves you and he needs money.
  18. Weather forecast for tonight: Dark. Continued dark overnight, with widely scattered light by morning.
  19. If it requires a uniform, it’s a worthless endeavor.
  20. If you live long enough, sooner or later everybody you know has cancer.
  21. You know the good part about all those executions in Texas? Fewer Texans.
  22. Soft rock music isn’t rock, and it ain’t music. It’s just soft.
  23. Reminds me of something my third-grade teacher said to us. She said, “You show me a tropical fruit and I’ll show you a cocksucker from Guatemala.”
  24. As soon as someone is identified as an unsung hero, he no longer is.
  25. If a movie is described as a romantic comedy, you can usually find me next door playing pinball.
  26. The IQ and the life expectancy of the average American recently passed each other in opposite directions.
  27. I knew a transsexual guy whose only ambition is to eat, drink, and be Mary.
  28. I put a dollar in a change machine. Nothing changed.
  29. If you’ve got a cat and a leg, you’ve got a happy cat. If you’ve got a cat and two legs, you’ve got a party.
  30. You can prick your finger — just don’t finger your prick.
  31. By and large, language is a tool for concealing the truth.
  32. Ever notice that anyone going slower than you is an idiot, but anyone going faster is a maniac?
  33. Isn’t it a bit unnerving that doctors call what they do “practice”?
  34. I don’t like to think of laws as rules you have to follow, but more as suggestions.
  35. I think it’s the duty of the comedian to find out where the line is drawn and cross it deliberately.
  36. When you’re born you get a ticket to the freak show. When you’re born in America, you get a front-row seat.
  37. Eventually, alas, I realized the main purpose of buying cocaine is to run out of it.
  38. I never fucked a ten, but one night, I fucked five twos.
  39. I never joined the Boy Scouts. I don’t trust any organization that has a handbook.
  40. I would never want to be a member of a group whose symbol was a man nailed to two pieces of wood.
  41. Have you noticed that most of the women who are against abortion are women you wouldn’t want to fuck in the first place? There’s such balance in nature.
  42. So I say, “Live and let live.” That’s my motto. “Live and let live.” Anyone who can’t go along with that, take him outside and shoot the motherfucker. It’s a simple philosophy, but it’s always worked in our family.
  43. Catholic — which I was until I reached the age of reason.
  44. Here’s a bumper sticker I’d like to see: “We are the proud parents of a child who’s self-esteem is sufficient that he doesn’t need us promoting his minor scholastic achievements on the back of our car.”
  45. I love and treasure individuals as I meet them; I loathe and despise the groups they identify with and belong to.
  46. Beethoven was so hard of hearing, he thought he was a painter.
  47. Don Ho can sign autographs 3.4 times faster than Efrem Zimbalist Jr.
  48. God bless the homicidal maniacs. They make life worthwhile.
  49. I’ve never seen a homeless guy with a bottle of Gatorade.
  50. One great thing about getting old is that you can get out of all sorts of social obligations just by saying you’re too tired.
  51. If Helen Keller had psychic ability, would you say she had a fourth sense?
  52. What year did Jesus think it was?
  53. George Washington’s brother, Lawrence, was the Uncle of Our Country.
  54. Have you ever wondered why Republicans are so interested in encouraging people to volunteer in their communities? It’s because volunteers work for no pay. Republicans have been trying to get people to work for no pay for a long time.
  55. In America, anyone can become president. That’s the problem.
  56. Once you leave the womb, conservatives don’t care about you until you reach military age. Then you’re just what they’re looking for. Conservatives want live babies so they can raise them to be dead soldiers.
  57. “One thing leads to another”? Not always. Sometimes one thing leads to the same thing. Ask an addict.
  58. No one who has had “Taps” played for them has ever been able to hear it.
  59. Property is theft. Nobody “owns” anything. When you die, it all stays here.
  60. The best thing about living at the water’s edge: You only have assholes on three sides of you, and if they come this way you can hear them splash.
  61. The future will soon be a thing of the past.
  62. The planet is fine. The people are fucked.
  63. The real reason that we can’t have the Ten Commandments in a courthouse: You cannot post “Thou shalt not steal,” “Thou shalt not commit adultery,” and “Thou shalt not lie” in a building full of lawyers, judges, and politicians. It creates a hostile work environment.
  64. Boxing is a more sophisticated form of hockey.
  65. The only good thing ever to come out of religion was the music.
  66. I think everyone should treat one another in a Christian manner. I will not, however, be responsible for the consequences.
  67. Bowling is not a sport because you have to rent the shoes.
  68. “When Will Jesus Bring the Pork Chops?” This title offends all three major religions, and even vegetarians!
  69. Thou shalt keep thy religion to thyself.
  70. And now, in the interest of equal time, here is a message from the National Institute of Pancakes: It reads, and I quote, “Fuck waffles.”
  71. Atheism is a non-prophet organization.
  72. Whoever coined the term “Buyer Beware” was probably bleeding from the asshole.
  73. Cloud nine gets all the publicity, but cloud eight actually is cheaper, less crowded, and has a better view.
  74. Have you ever noticed that the lawyer always smiles more than the client?
  75. I’m always relieved when someone is delivering a eulogy and I realize I’m listening to it.
  76. Just think, right now as you read this, some guy somewhere is gettin’ ready to hang himself.
  77. The reason they call it the American Dream is because you have to be asleep to believe it.
  78. If all our national holidays were observed on Wednesdays, we could wind up with nine-day weekends.
  79. “Meow” means “woof” in cat.
  80. Most people with low self-esteem have earned it.
  81. Most people work just hard enough not to get fired and get paid just enough money not to quit.
  82. “No comment” is a comment.
  83. If a man smiles all the time, he’s probably selling something that doesn’t work.
  84. You can’t argue with a good blowjob.
  85. Most of the time people feel okay. Probably it’s because at the moment they’re not actually dying.
  86. So far, this is the oldest I’ve been.
  87. Instead of warning pregnant women not to drink, I think female alcoholics ought to be told not to fuck.
  88. Do you think Sammy Davis ate Junior Mints?
  89. When you think about it, attention-deficit order makes a lot of sense. In this country there isn’t a lot worth paying attention to.
  90. The Golden Gate Bridge should have a long bungee cord for people who aren’t quite ready to commit suicide but want to get in a little practice.
  91. I think I am, therefore, I am. I think.
  92. If the cops didn’t see it, I didn’t do it!
  93. Hooray for most things!
  94. Capitalism tries for a delicate balance: It attempts to work things out so that everyone gets just enough stuff to keep them from getting violent and trying to take other people’s stuff.
  95. I don’t have a fear of heights. I do, however, have a fear of falling from heights.
  96. What was the best thing before sliced bread?
  97. May the forces of evil become confused on the way to your house.
  98. Life is a zero sum game.
  99. Somehow I enjoy watching people suffer.
  100. I have as much authority as the Pope. I just don’t have as many people who believe it.
  101. It isn’t fair: the caterpillar does all the work, and the butterfly gets all the glory.

 6. என்ன சொன்னாலும் அமெரிக்காவில் (அடித்தட்டு ஏழை உட்பட) வாழ்க்கைத் தரம் நம்ம நாட்டை விட ரொம்பவே அதிகம்.. தனி மனித உரிமை, பாதுகாப்பு, கருத்துச் சுதந்திரம் எல்லாமுமே அதிகம்.. இங்க வந்து வாழ்ந்தால் தான் அது புரியும்.. அவங்களோட கல்வியும் நல்ல தரமான கல்வி தான் (ஆனா செலவு ரொம்ப அதிகம்..) இப்போ டிப்ரெஷன்ல இருக்கறதால இதை கை தட்டி வரவேற்கிறாங்க..

 7. “But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education SUCKS, and it’s the same reason it will never … ever … EVER be fixed. It’s never going to get any better, don’t look for it, be happy with what you’ve got. … … … BECAUSE … THE OWNERS, OF THIS COUNTRY, DON’T WANT THAT! … … I’m talking about the real owners now … … … … … the BIG owners! … … … The Wealthy … … … … … the REAL owners! … The big wealthy business interests that control things … and make all the important decisions. … … … … Forget the politicians. They are irelevant. … … The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice . . . … you dont. You have no choice! You have OWNERS! They OWN YOU. They own everything. They own all the important land. … They own and control the corporations. They’ve long since bought, and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. … They got you by the balls. … … They spend billions of dollars every year lobbying … . . . lobbying, … to get what they want . . . … Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but Ill tell you what they don’t want . . . they don’t want a population of citizens capable of critical thinking. … … They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that . . . that doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. … … They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table and think about how badly they’re getting FUCKED by a system that threw them overboard 30 FUCKING years ago. … … They don’t want that! You know what they want? They want obedient workers . . . Obedient workers, people who are just smart enough to run the machines and do the paperwork. … And just dumb enough to passively accept all these increasingly shitty jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your … Social Security money. … … … They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? … … … They’ll get it . . . they’ll get it all from you sooner or later cause they own this FUCKING place! Its a big club, and you ain’t in it! … … … … You, and I, are not in The big club. By the way, its the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head with their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table has tilted folks. The game is rigged and nobody seems to notice. Nobody seems to care! Good honest hard-working people . . . white collar, blue collar it doesn’t matter what color shirt you have on. Good honest hard-working people continue, these are people of modest means . . . continue to elect these rich COOK SUCKERS who don’t give a FUCK about you. They don’t give a FUCK about you . . . … they don’t give a FUCK about you. …. …. They don’t care about you at all . . . at all . . . at all, and nobody seems to notice. Nobody seems to care. Thats what the owners count on. The fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick thats being jammed up their assholes everyday, because the owners of this country know the truth. Its called the American Dream, … cause you have to be asleep to believe it . . .”

விவாதியுங்கள்

உங்கள் மறுமொழியை பதிவு செய்க
உங்கள் பெயரைப் பதிவு செய்க