உலகையே உலுக்கும் மொராக்கோ நிலநடுக்கம் | படக்கட்டுரை

ஆப்பிரிக்காவில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த வரலாறு காணாத நிலநடுக்கத்தை இந்த துயரக்காட்சிகள் நமக்கு காட்டுகின்றன.