சனிக்கிழமை கவிதைகள் – 5

சனிக்கிழமை கவிதைகள் – 5

நிலம் பெயர்ந்தலைய வந்துவிடு!
பெரியாரியக்கத்தின் முதுபெரும் தொண்டர் தோழர் ‘நாத்திகம்’ இராமசாமி மறைவு !!