கிராமங்களை அழித்துவிட்டு என்ன கிராமப் பண்பாடு ! கேலிப்படம்

1
28

கிராமப் பண்பாட்டில் தான் நாட்டின் எழுச்சி !

-மோகன் பகவத்

காடு, மலைகளை வித்துட்டோம்
மாட்டுக்கும் தடை போட்டுட்டோம்
விவசாயத்தையும் அழிச்சிட்டோம்…

சொல்லுங்க ஜீ… NEXT…?

கேலிப்படம்: வேலன்

சந்தா