ஜெய் அதானி ! ஜெய் அம்பானி !! ஜெய் டாடா !!! ஜெய் ஸ்ரீ ராம் !!!!

கருப்பு_மோடி வித்தை

கருப்பை வெள்ளையாக்கும் மோடி வித்தை. வித்தைகள் தொடரும்…

படம் : துரை

இணையுங்கள்: