ஸ்டெர்லைட்டை மூடுவோம் – கோவன் பாடல் !

தூத்துக்குடி இன்று, பாஞ்சாலக்குறிச்சி அன்று, இது மண்ணைக் காக்கும் போராட்டம், வெல்லும் தமிழகமே எழுந்து நின்று!

1
1857

 

ட்சம் மக்கள் கூடுவோம்
ஸ்டெர்லைட்டை மூடுவோம்
புற்றுநோயில் சாவதா?
போராடி வாழ்வதா?
இனி ஏமாற்ற முடியாது,
உன் இறுதி முடிவு நெருங்குது
விடமாட்டோம் விடமாட்டோம்
விரட்டாமல் விடமாட்டோம்
கைது சிறைக்கு அஞ்சமாட்டோம்
காசுக்கு விலை போகமாட்டோம்
எங்கள் உயிர் தந்தும்
சந்ததிகளை வாழவைப்போம்
தூத்துக்குடி இன்று
பாஞ்சாலக்குறிச்சி அன்று
இது மண்ணைக் காக்கும் போராட்டம்
வெல்லும் தமிழகமே எழுந்து நின்று!

சந்தா